Accueil 

* *
 
* *
Catalogue général
Le Bi-centenaire
L'Écossais
Perspective Ecossaise
Catalogue Metz 
Chaîne d'union
Lettre Iderm
L'Hyver.
**
2004 : bi.centenaire
Lyon
Toulouse
Bordeaux
Marseille       
Paris
Arras
Metz
Rouen
Clermont Ferrand
Antilles Guyane
 
2005 : laïcité
Paris
Montpellier
 
2008 : Convergences  
 
**
Internet
Répertoire de Sites
Site Bessel
 
**
Langue allemande
Langue anglaise
Langue espagnole
Langue italienne
 
**.
Francs-Maçons célèbres.
 
**.
.
 
.

Site traduit en :

Roumanie
Carte géographique et infos Italie drapeau pologne
Drapeau de la Norvège drapeau du Japon
Drapeau de l'Inde Arabe drapeau de la République populaire de Chine
>>>  AUTRE LANGUE ...

Geo Visitors Map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français

Espagnol 

Anglais

 Italien

Grec

Néerlandais

Allemand

Turc

Portugais

Hongrois

CENEVRE BİLDİRGESİ

 

 ÖNSÖZ

 

5 ila 8 Mayıs 2005 tarihlerinde, XVIII. Uluslararası İskoçya Toplantısı çerçevesinde Cenevre'de bir araya gelen İskoç Yüksek Dereceler Kurulları, yüz otuz yıl önce Lozan'da yapılan deklarasyondan sonra, farklı bir uluslararası masonik bağlamda yeni bir safhaya geçmenin zamanı geldiğini düşünüyorlar. Bununla birlikte, yine bu kuruluş metnini referans olarak alıyorlar, çünkü bu metin, özellikle masonik prensiplerin kalıcılığını ve evrenselliğini ortaya koymayı sağlamaktadır.

1875 yılında, Avrupa tüm dünyaya hakimdi. Öte yandan, XIX. Yüzyıl, milletlerin egemenliklerini ilan etmeleri ve titizlikle korunan sınırların çevrelediği topraklarda Ulus Devletlerin öne çıkmasıyla tarihe damgasını vurmuştu. Aynı zamanda, evrensellik, insancılık ve kalkınma yönündeki Aydınlanma Çağı fikirleri, bazı ülkelerde dini, politik ve sosyal modernleşme bakımından bir çelişkiye yol açarak tüm kıtaya yayılmıştı.

XXI. yüzyılın başında, dünya değişime uğradı. Duygudan, yani entelektüel ifadeden ve ahlaki eğilimden yoksun bir hal aldı. Ulusların sınırlarını oluşturan bölünmeler, yerlerini yeni bölgesel bütünleşmelere ve genelde İnsana ve çevresine saygılı olmayan bir evrenselliğin ve eşitsizliğin yarattığı ekonomik bir küreselleşmeye bıraktılar. 

Endişe, hatta kuşku, daha iyi bir gelecek için umudun yerini aldı. Dolaysız olarak her yerde kendini gösteren zulüm geçmişi bilmemiz ve geleceğe yönelmemiz amacıyla gereken yeterli mesafeyi kat etmekten bizi alıkoydu. Kilise egemenliği yanlılığının, sindirmeci politikaların ve bağnaz düşüncelerin yeniden gün yüzüne çıkması anlayışsızlığı ve şiddeti getirdi.

Biz masonlar, atalarımız tarafından çabayla edinilmiş köklerimizden, kazanımlarımızdan, günümüzdeki mücadeleden ve yarının ümitlerinden yine de vazgeçmeli miyiz ? Bu telafi edilemez bir hata olur. Üstelik, söz konusu bildirgeyi imzalayan Yargı Kurullarınca istenen, yeni bir çağın habercisi ve ortak bir çabanın kaynağı olarak bu kuruluş metni sunulmuştur

 

----------------------------------------------------------------------

 

1.       Bugün, yani 7 mayıs 2005 tarihinde, Cenevre’de toplanan İskoç Yüksek Dereceler Kurulları, büyük bir ciddilikle ve gayretle, Birliğin temel prensiplerine olan tam ve sarsılmaz bağlılıklarını yeniden kanıtlamışlardır. Çağdaş yönelimlerini, özgül iradelerini ve temel öğretilerinde kaydettikleri aşamanın dayandığı bağlamı, Evrensel Masonluk doğrultusundaki ritin oluşmasından sonra geçen iki yüzyılı görüşüp karara bağlamalarının ardından, etnik, politik, felsefi veya dinsel hiçbir ayrım gözetmeksizin, ayrımcılık yapmadan, her Masonun gerçek dürüstlüğü kendi içinde barındırması ve insan haysiyetine duyulan saygı konuları üzerinde durdular.

2.       Gelenekleri, zorla kabul ettirilmemiş, ama önerilmiş, kanıta ve yaşama dayalı bir simgecilikten kaynağını alan bir Masonluk yöntemi üzerine kuruludur. Bu simgecilik, insan oluşumu üzerine bir düşünceyi körükleyen ortak bir dili teşkil eder. Parçalanmaları, ideolojik engelleri, doktrin kurallarını aşan bu düşünce, sınırsız bir araştırma perspektifi içinde yer alır.

3.       Kabul Edilmiş Eski İskoç Riti, dünyada en çok kullanılan rittir. Otuz yüksek dereceyi kapsayan, geleneksel ve evrensel bir öğreti akımıdır. Temelleri kardeşlik, adalet ve şövalye ruhu üzerine kuruludur.

4.       Rit, yetkilerini Mason Usta’sının simgesel öğretisinden sonraki dereceler üzerinde uygulayan, söz sahibi ve bağımsız yargı kurulları tarafından yönetilir. Uygulamada, bu kurallar, farklı kültürler ve medeniyetler arasında bağların kurulmasına da katkı sağlar.

5.       Rit, uluslararası boyutuna bir de, insan varlığını düşüncelerin ve davranışların merkezine odaklayan, düşünmeye dayalı bir insancılık üzerine kurulu tüm prensiplerin evrenselliğini katar.    

6.       Rit, tüm dogmatik düşünceleri veya baskıcı ideolojileri reddederek, gerçeği araştırmaya yönelik değişmez bir eğilimle serbest bir tinselliği geliştirmeye elverişli tek bilinç özgürlüğünün gerekliliğini savunur.  

7.       Rit, masonluğun birçok aşamadan sonra kaydedilen mükemmelliyetçilik prensibi doğrultusunda, insanoğlunun mutluluğu için aralıksız çalışma arzusu ile insanı ahlaki ve zihinsel açıdan özgürlüğüne kavuşturma isteğinin birleştiği ve kişinin öğreti metotlarıyla kendini keşfettiği bir yeniden buluş çalışmasını özendirir.