Accueil 

* *
 
* *
Catalogue général
Le Bi-centenaire
L'Écossais
Perspective Ecossaise
Catalogue Metz 
Chaîne d'union
Lettre Iderm
L'Hyver.
**
2004 : bi.centenaire
Lyon
Toulouse
Bordeaux
Marseille       
Paris
Arras
Metz
Rouen
Clermont Ferrand
Antilles Guyane
 
2005 : laïcité
Paris
Montpellier
 
2008 : Convergences  
 
**
Internet
Répertoire de Sites
Site Bessel
 
**
Langue allemande
Langue anglaise
Langue espagnole
Langue italienne
 
**.
Francs-Maçons célèbres.
 
**.
.
 
.

Site traduit en :

Roumanie
Carte géographique et infos Italie drapeau pologne
Drapeau de la Norvège drapeau du Japon
Drapeau de l'Inde Arabe drapeau de la République populaire de Chine
>>>  AUTRE LANGUE ...

Geo Visitors Map

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Français

Espagnol 

Anglais

 Italien

Grec

Néerlandais

Allemand

Turc

Portugais

Hongrois

VERKLARING VAN GENÈVE

 

INLEIDING

 

In het kader van de XVIIIe Internationale Schotse Bijeenkomst vergaderden de jurisdicties van de Hogere Schotse Graden te Genève van 5 tot 8 mei 2005. Na de Verklaring van Lausanne, nu reeds honderd dertig jaar geleden, achten deze Jurisdicties het moment rijp om een nieuwe weg in te slaan, nu we ons bevinden in een veranderde internationale maçonnieke context.

Toch verwijzen zij naar deze basistekst, omdat deze ons in staat stelt de duurzaamheid en de universaliteit van de maçonnieke principes te bevestigen.

 In 1875 domineerde Europa de wereld. De XIXe eeuw werd bovendien gekenmerkt door de triomf van de nationaliteiten en door het hoogtepunt van de Nationale Staten, in hun eigen streng omsloten grenzen. Tegelijkertijd vonden de ideeën van de Verlichting namelijk universalisme, humanisme en vooruitgang hun ingang op het continent. Dit bracht in een aantal landen een hevig  verzet teweeg ten opzicht van het modernisme vanwege sociale, politieke en religieuze conservatieve kringen die volhardden in hun onverzettelijke standpunten.

 In het begin van de XXIe eeuw is de wereld veranderd. De intellectuele betekenis en morele oriëntering lijken hun zin verloren te hebben. De afbakeningen die deze nationale grenzen waren,  hebben, in belangrijke mate, plaats gemaakt voor nieuwe regionale entiteiten  alsook voor een economische globalisering. Deze globalisering houdt maar al te vaak tot ongelijkheden in, en geen humanistich universalisme.

 De twijfel, en zelfs argwaan, zijn in de plaats gekomen van de hoop op een betere toekomst. De overheersing van het overweldigende leven van vandaag, ontneemt ons de mogelijkheid om afstand te nemen om het verleden te kennen en de toekomst tegemoet te zien. De heropleving van klerikalismen, integrismen en fanatismen brengt onbegrip en geweld met zich mee.

 Moeten wij, Vrijmetselaars, daarom afzien van de verworvenheden bekomen door onze voorgangers, en afzien van de strijd heden ten dage en van onze hoop voor de toekomst? Dit zou een grote vergissing zijn. Eveneens vonden de Jurisdicties, ondertekenaars van de huidige Verklaring, het wenselijk om  een nieuwe basistekst uit te werken, getuigenis van een  nieuw tijdperk, en die eveneens als referentie kan dienen voor een gemeenschappelijke  toekomstige actie.

             _______________________________________________________ 

 

1.     De Jurisdicties van de Hogere Schotse Graden, zetelend op 7 mei 2005 in het Zenith van Genève, herbevestigen plechtig en met kracht hun volle en algehele instemming met de  basis principes van de Orde.Twee eeuwen na de stichting van de Ritus in het kader van de universele vrijmetselarij, hebben zij beraadslaagd over hun hedendaagse roeping, hun specifiek karakter en de context, waarin zij de initiatieke vooruitgang beoefenen. Zij leggen de nadruk op de eerbied van de menselijke waardigheid, de opname in haar middens van elke Vrijmetselaar, waarvan de rechtschapenheid wordt erkend, en dit zonder enige discriminatie noch onderscheid van etnisch, politiek, filosofisch of godsdienstig karakter.

 

2.     Hun traditie is gegrondvest op een maçonnieke methode, met een symbolische benadering, aangeleerd en beleefd, niet opgelegd, maar gesuggereerd. Dit symbolisme houdt een gemeenschappelijke taal in, die  reflectie toelaat over de toekomst van de mensheid. Deze reflectie, die de afbakeningen, de ideologische barrières en de doctrinaire postulaten overstijgt , bevindt zich in een onbeperkt onderzoeksperspectief.

 

3.     De Aloude en Aangenomen Schotse Ritus is de meest gebruikte in de wereld. Het is een traditionele, universele, initiatieke stroming, die uit dertig hogere graden bestaat. Hij is gebaseerd op broederlijkheid, rechtvaardigheid en  geest van ridderlijkheid.

 

4.     De Ritus wordt beoefend door soevereine en onafhankelijke jurisdicties, die hun bevoegdheid uitoefenen over de graden, na de symbolische initiatie van de meester-vrijmetselaar.  Door zijn beoefening draagt de ritus ook ertoe bij banden tussen de verschillende culturen en beschavingen tot stand te brengen.

 

5.     In de praktijk voegt de Ritus aan zijn internationale dimensie het universalisme van zijn principes toe, gebaseerd op een humanisme, dat de mens wil plaatsen in het centrum van zijn overwegingen en van zijn handelingen

 

6.     De Ritus, die elke vorm van dwingende dogma of ideologie afwijst, bevestigt de noodzakelijkheid van de gewetensvrijheid, die alleen in staat  is een vrije spiritualiteit te ontwikkelen, toegankelijk door een niet aflatend streven naar de waarheid.

7.     De Ritus streeft, uitgaande van het principe van de progressieve vervolmaking van de vrijmetselaar, naar een onderzoek over zichzelf, en dit door de initiatieke methode. Daarbij komt nog de wil om onverpoosd  te werken aan  het geluk van de mensheid, en om zijn intellectuele en morele ontvoogding te verwezenlijken.

 

(volgen de handtekeningen van de 20 in Genève op de XVIIIe Internationale Schotse Samenkomst aanwezige jurisdicties)