Accueil 

* *
 
* *
Catalogue général
Le Bi-centenaire
L'Écossais
Perspective Ecossaise
Catalogue Metz 
Chaîne d'union
Lettre Iderm
L'Hyver.
**
2004 : bi.centenaire
Lyon
Toulouse
Bordeaux
Marseille       
Paris
Arras
Metz
Rouen
Clermont Ferrand
Antilles Guyane
 
2005 : laïcité
Paris
Montpellier
 
2008 : Convergences  
 
**
Internet
Répertoire de Sites
Site Bessel
 
**
Langue allemande
Langue anglaise
Langue espagnole
Langue italienne
 
**.
Francs-Maçons célèbres.
 
**.
.
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Français

Espagnol  en attente

Anglais en attente

 Italien

Grec en attente

Néerlandais

Allemand en attente

Turc en attente

Portugais en attente

Hongrois en attente

XIXe Internationale Ontmoeting van Schotse Hogere Graden

 

Zenit van Rome,24-27 mei 2007 P.S.

 

De Aloude en Aangenomen Schotse Ritus is gesteund op een werkmethode die zich beweegt tussen het onderwezen en beleefd symbolisme. Dit symbolisme laat een overweging toe op de toekomst van de mensheid,de tegenwerpingen,de ideologische weerstanden en de postulaten van de  indoctrinatie overschrijdend,samenvoegend in een internationale dimensie het universalisme van zijn principes en zijn humanisme,aandachtig om de mens in het middelpunt te plaatsen van zijn overwegingen en zijn acties. Het beleven van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus draagt bij tot het werken zonder beperking aan het goede voor de mensheid en aan de verwezenlijking van haar intellectuele en morele vooruitgang.

 

Verklaring van Rome 2007
 
 
        1.De Jurisdicties van de Schotse Hogere Graden bijeengekomen tijdens de XIXe    Internationale         
         Ontmoeting van 24 tot en met 27 mei 2007 in het Zenit van Rome,bevestigen het belang van de 
         periodieke ,open ,dynamische en multilaterale uitwisselingen. Zij laten een confrontatie toe van
         ondervindingen,van ideeën en van projecten om samen in een gemeenschappelijk streven de
         verbetering en de vooruitgang van de mens na te streven.
 
       2.Zij bevestigen hun aanhankelijkheid aan de principes van de absolute gewetensvrijheid,het respect
       voor de verschillen in identiteit en hun diepe trouw aan de principes,uitgevaardigd door de
       verklaringen van Lausanne in 1875 en van Genève in 2005,die de basis vormen voor de Vrijmetselarij
       van de Schotse Hogere Graden.
 
       3.Zij drukken hun diepe voldoening uit over de bekomen resultaten van de Werkzaamheden tijdens de
        XIXe Ontmoeting en de overeenstemming van ideeën over het voorgelegde thema. Dit heeft geleid
        tot het uitsluiten van een directe inmenging van de Schotse Jurisdicties in de overdracht van de
        maçonnieke boodschap naar de maatschappij toe, maar daarentegen met meer kracht de initiatieke
        opdracht in te vullen. Het doel is hechte en verbonden Vrijmetselaars te vormen,de werkelijke dragers
        van de principes  van Verdraagzaamheid in de profane Maatschappij,van menselijk respect,van   
        vrijheid,van altruïsme,dat voorwaarden zijn voor het vreedzaam samenleven van de volkeren en voor
        de menselijke vooruitgang,rekening houdend met de evolutie van de maatschappij.
 
        4.De Jurisdicties drukken tegelijkertijd de overtuiging uit dat de Vrijmetselarij van de Schotse Hogere
         Graden de opdracht heeft indirect een Aktie te voeren,zodanig dat het project dat voorgesteld is in  
         paragraaf 5 van de Verklaring van Genève kan gerealiseerd worden,wat betekent dat ze de opdracht
         krijgen de verschillende culturen en beschavingen nader tot elkaar te brengen om aldus samen aan
         de vooruitgang te werken.
 
         5.Alle Jurisdicties zijn de idee bijgetreden en hebben het project ondersteund om een “Mediterrane
          Conferentie van de Schotse Hogere Graden” te houden in oktober 2008 in het Oosten van
          Marseille, ten einde de mogelijkheden en voorstellen te bestuderen tot meer openheid,tot meer
          dialoog,teneinde de ideologische en spirituele verschillen weg te werken.
 
          6.De Jurisdicties drukken hun gelukwensen uit over de oprichting van de “Europese Vereniging van
           het Ecossisme voor Studie en Onderzoek”(S.EU.RE). Zij danken hun oprichters en zeggen hun steun
           toe aan het initiatief. Zij hopen dat door middel van deze vereniging, open voor onderzoekers,zowel
           vrijmetselaars als profanen, de principes van de Schotse Hogere Graden kunnen binnendringen in
           het netwerk van de huidige maatschappij en de verankering ervan veroorzaken tot op de hoogste
           niveaus van de Europese Unie.
 
           7.De 19e Internationale Ontmoeting van de Schotse Hogere Graden heeft haar werkzaamheden
            afgesloten in een atmosfeer van grote broederlijkheid en op een niveau eigen aan de traditie.De
            Jurisdicties hebben besloten de volgende, de 20e Internationale Ontmoeting in 2009 p.s. te houden
            in het Koninkrijk Marokko, het oosten nog nader te bepalen,en zij danken de Opperraad van
            Marokko om gastheer te zijn.
 
            8.Het werthema zal luiden als volgt:
         “Hoe kan het Ecossisme,met zijn progressieve opvatting van de vooruitgang,zijn plaats vinden in een maatschappij waar de dictatuur van het moment heerst.”
 
            9.Op het ogenblik dat Italië de tweehonderdste verjaardag van Br:. Guiseppe Garibaldi viert,zijn
            de Jurisdicties verheugd zich te kunnen voegen bij de viering van deze Vrijmetselaar zinnebeeld  
            van universaliteit. Lid van de A:.A:.S:.R:. en Groot Inspecteur Generaal(33e),symboliseert hij de
            verknochting aan waarden zoals Vrijheid,Gelijkheid,Broederlijkheid. Burger van twee Werelden
            heeft deze Z:.D:.B:.er op een voorbeeldige wijze aan gewerkt zodat de ideeën van
            ontvoogding,van vooruitgang en van vereniging in de broederlijke eenheid,de bovenhand zouden   
            halen.
 
 
             De Opperraden houden eraan de inzet van de Opperraad van Italië te waarderen en drukken hun
             meest diepe erkentelijkheid daarvoor uit.
 
 
    Volgen dan de handtekeningen,in volgorde van oprichting,van de vertegenwoordigers van de 23 aanwezige Jurisdicties:
 
 
        Opperraad van Frankrijk,Opperraad van Italië,Maçonnieke Opperraad van Spanje,Opperraad
         van Portugal,Opperraad van de Republiek Mexico,Opperraad van Turkije,Opperraad van
         Hongarije,Soeverein College van de Schotse Ritus voor België,Opperraad voor de Helvetische
         Confederatie,Opperraad van Marokko,Opperraad Omega van New-York,Opperraad van
         Brazilië,Opperraad van Haïti,Groot College van de Congolese Ritussen,Groot-Oosten van
         Congo-Brazaville-Groot College van de Congolese Ritussen,Opperraad van de Grootloge van
         de Ceders-Libanon,Opperraad van het Doorluchtig Groot-Oosten van Griekenland,Soeverein
         College van de Schotse Ritus voor Griekenland,Opperraad van de AASR voor de Republieken
         Tsjechië en Slowakije,Opperraad Groot College van de AASR van Canada,Opperraad van
          Luxemburg,Opperraad Omega voor de Republiek Colombië,Opperraad van de Internationale
          Maçonnieke Orde Delphi-Griekenland (Statuut van Waarnemer)